Ochrana osobných údajov

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo užívateľov týchto webových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva spoločnosť KANCELARIE, s.r.o., so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52 670 597, emailový kontakt: info@kancelarie.sk, telefonický kontakt: +421 915 202 193, kontakt na zodpovednú osobu: dpo2@proenergy.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v spolupráci so spoločnosťou CBRE s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35819804, kontakt na zodpovednú osobu: dpo2@proenergy.sk (ďalej len „CBRE“) (ďalej spolu ako „Spoloční prevádzkovatelia“) a to pre vlastné účely, prípadne tiež pre účely inzerentov, pre ktorých spracúva osobné údaje v pozícii sprostredkovateľa (inzerenti ďalej jednotlivo len „Správca“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“). Spoloční prevádzkovatelia spoločne určili účel a prostriedky spracúvania Osobných údajov prostredníctvom týchto webových stránok a transparentne určili svoje príslušné zodpovednosti za plnenie povinností podľa Nariadenia, najmä pokiaľ ide o vykonávanie práv dotknutej osoby a svoje povinnosti poskytovať informácie uvedené v článkoch 13 a 14 Nariadenia. Spoloční prevádzkovatelia k uvedeným skutočnostiam uzatvorili v zmysle čl. 26 Nariadenia vzájomnú dohodu. Spoločnosť CBRE poskytuje informácie uvedené v článkoch 13 a 14 prostredníctvom svojich webových stránok: https://www.cbre.sk/sk-sk/o-cbre/informacie-o-spolocnosti

Spracúvanie osobných údajov pri kontaktovaní inzerenta

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Spoloční prevádzkovatelia spracujú pre Správcu za účelom sprostredkovania komunikácie medzi Správcom a Dotknutou osobou, sú: meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a ďalšie údaje, ktoré Dotknutá osoba dobrovoľne uvedie do kontaktného formulára pri zverejnenom inzeráte. Osobné údaje sa získavajú priamo od Dotknutej osoby, prostredníctvom týchto webových stránok.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvného vzťahu medzi Dotknutou osobou a príslušným správcom, pričom predmetom tejto zmluvy je inzerovaná nehnuteľnosť, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa a Správcu, najmä po dobu nevyhnutnú na obhajobu ich právnych nárokov súvisiacich s činnosťou Prevádzkovateľa, najviac však po dobu 5 rokov od posledného dopytu Dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom, ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: Iný oprávnený subjekt (na základe všeobecného záväzného právneho predpisu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia); Zmluvný partner – CBRE, ako Spoločný prevádzkovateľ (na základe dohody v zmysle čl. 26 ods. 1 Nariadenia).

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou ďalšieho sprostredkovateľa – realitného makléra, pokiaľ takáto skutočnosť vyplýva priamo z príslušného inzerátu.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Spoločných prevádzkovateľov a Správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@kancelarie.sk, alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa.

Poskytnutie osobných údajov je predzmluvnou požiadavkou, spracovanie osobných údajov je nevyhnutné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude začaté jednanie o predzmluvnom vzťahu s dotknutou osobou, alebo so spoločnosťou, ktorú zastupuje a v ktorej mene koná. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť pravdivé osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia porušuje Zákon a Nariadenie.

Možnosť osloviť Správcu za pomoci formulára na týchto webových stránkach nie je primárne určená pre návštevníkov mladších ako 16 rokov. Uvedené je možné vykonať len na základe udeleného súhlasu nositeľa rodičovských práv osoby mladšej ako 16 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri využití služby „Prieskum trhu do 24h“ alebo služby Agenta pre sledovanie ponúk

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Spoloční prevádzkovatelia spracujú pri využití služby „Prieskum trhu do 24h“ alebo služby agenta pre sledovanie ponúk, sú: meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a ďalšie údaje, najmä preferencie týkajúce sa nehnuteľností, ktoré Dotknutá osoba dobrovoľne uvedie do kontaktného formulára pri príslušnej službe. Osobné údaje sa získavajú priamo od Dotknutej osoby, prostredníctvom týchto webových stránok.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z mandátnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, ktorá na základe ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje obstarať zvolenú záležitosť - poskytnúť Dotknutej osobe príslušnú službu, pričom vyplnenie formulára a odovzdanie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre poskytnutie danej služby, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Pokiaľ Dotknutá osoba hodlá využiť službu „Prieskum trhu do 24h“, berie tým na vedomie, že jej osobné údaje môžu byť poskytnuté správcom, a to za podmienok uvedených v čl. 1týchto podmienok, kedy právnym základom takéhoto poskytnutia je umožnenie komunikácie medzi Správcom a Dotknutou osobou (predzmluvný vzťah) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Osobné údaje odovzdané v súvislosti s využitím vyššie uvedených služieb budú spracované po dobu využívania danej služby Dotknutou osobou a ďalej po dobu nevyhnutnú na obhajobu právnych nárokov Prevádzkovateľa súvisiacich s činnosťou Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom, ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: Iný oprávnený subjekt (na základe všeobecného záväzného právneho predpisu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia); Zmluvný partner – CBRE, ako Spoločný prevádzkovateľ (na základe dohody v zmysle čl. 26 ods. 1 Nariadenia).

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Spoločných prevádzkovateľov a Správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@kancelarie.sk, alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa.

Poskytnutie osobných údajov je predzmluvnou požiadavkou, spracovanie osobných údajov je nevyhnutné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude začaté jednanie o predzmluvnom vzťahu s dotknutou osobou, alebo so spoločnosťou, ktorú zastupuje a v ktorej mene koná. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť pravdivé osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia porušuje Zákon a Nariadenie.

Služba „Prieskum trhu do 24h“ ani služba agenta pre sledovanie ponúk nie je primárne určená pre návštevníkov mladších ako 16 rokov. Uvedené je možné vykonať len na základe udeleného súhlasu nositeľa rodičovských práv osoby mladšej ako 16 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Spoloční prevádzkovatelia spracujú za účelom odosielania informácií o jeho produktoch, službách, novinkách a akciách (newsletter), sú: emailová adresa Dotknutej osoby. Osobné údaje sa získavajú priamo od Dotknutej osoby, prostredníctvom týchto webových stránok.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je oprávnený záujem Spoločných prevádzkovateľov na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. súhlas Dotknutej osoby na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, voči ktorému môže Dotknutá osoba vzniesť námietku a to prostredníctvom kliknutia na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa, najviac však po dobu 5 rokov od posledného dopytu Dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom, ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: Iný oprávnený subjekt (na základe všeobecného záväzného právneho predpisu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia); Zmluvný partner – CBRE, ako Spoločný prevádzkovateľ (na základe dohody v zmysle čl. 26 ods. 1 Nariadenia).

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ - The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308 (na základe zmluvy, v súlade s Nariadením), ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní, prípadne ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre právu newsletterových kampaní alebo ktorý ma prístup k CRM systémom Prevádzkovateľa.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa.

Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do tretej krajiny – Spojených štátov amerických, ktoré nezabezpečujú primerané záruky ochrany osobných údajov, záruky sú prijaté formou štandardných zmluvných doložiek uzatvorených so sprostredkovateľom - The Rocket Science Group LLC podľa čl. 46 Nariadenia, pričom sprostredkovateľ je tiež registrovaný v zozname Privacy Shield podľa čl. 49 Nariadenia.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Spoločných prevádzkovateľov prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@kancelarie.sk, alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, pričom je v budúcich očakávaniach, že bude informovaná o rôznych marketingových aktivitách (informovania o novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách prostredníctvom newsletterových kampaní) súvisiacich so zakúpenou alebo obstaranou službou alebo tovarom. V prípade neposkytnutia Osobných údajov Dotknutá osoba nebude informovaná o novinkách, zľavách, či iných marketingových ponukách, ale zároveň jej nebude ani poskytnutá služba alebo tovar, ktorý obstaráva.

Newsletter nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov. Uvedené je možné vykonať len na základe udeleného súhlasu nositeľa rodičovských práv osoby mladšej ako 16 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri zverejňovaní referencií (povedali o nás)

Osobné údaje Dotknutej osoby, prípadne zamestnanca Dotknutej osoby, ktoré Spoloční prevádzkovatelia spracujú za účelom zverejnenia jej hodnotenia služieb Prevádzkovateľa, sú: meno a priezvisko, organizácia Dotknutej osoby alebo jej zamestnanca, ktorý sa v tomto odseku taktiež označuje ako Dotknutá osoba. Osobné údaje sa získavajú priamo od Dotknutej osoby, prostredníctvom týchto webových stránok.

Právnym základom spracovania týchto údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti Dotknutej osoby s využitím služieb Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú spracované (zverejnené na týchto stránkach) po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zverejnenie jej hodnotenia, najviac však po dobu 5 rokov od dátumu ich zverejnenia.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom, ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: Iný oprávnený subjekt (na základe všeobecného záväzného právneho predpisu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia); Zmluvný partner – CBRE, ako Spoločný prevádzkovateľ (na základe dohody v zmysle čl. 26 ods. 1 Nariadenia).

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Spoločných prevádzkovateľov prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@kancelarie.sk, alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne. V prípade neposkytnutia Osobných údajov Dotknutá osoba ani jej hodnotenie služieb nebude prostredníctvom týchto webových stránok zverejnené.

Formulár pre hodnotenie služieb Prevádzkovateľa nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov. Uvedené je možné vykonať len na základe udeleného súhlasu nositeľa rodičovských práv osoby mladšej ako 16 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri využití kontaktného formulára alebo help desku

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Spoloční prevádzkovatelia spracujú za účelom zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu, sú: meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa Dotknutej osoby. Osobné údaje sa získavajú priamo od Dotknutej osoby, prostredníctvom týchto webových stránok.

Osobné údaje, ktoré budú Prevádzkovateľovi poskytnuté v rámci služby online helpdesku alebo v rámci osobitného kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne pre účely zodpovedania otázky či podnetu Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto údajov je oprávnený záujem Spoločných prevádzkovateľov na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, voči ktorému môže Dotknutá osoba vzniesť námietku formou zaslania žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi (prostredníctvom mailu alebo poštou).

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania vyššie uvedeného účelu spracovania.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom, ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: Iný oprávnený subjekt (na základe všeobecného záväzného právneho predpisu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia); Zmluvný partner – CBRE, ako Spoločný prevádzkovateľ (na základe dohody v zmysle čl. 26 ods. 1 Nariadenia).

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa, ktorý sprostredkúva technické riešenie pre prevádzku online helpdesku.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Spoločných prevádzkovateľov prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@kancelarie.sk, alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne. V prípade neposkytnutia Osobných údajov nebude vybavená požiadavka Dotknutej osoby na zodpovedanie jej otázky či podnetu.

Formulár pre zadanie otázky či podnetu nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov. Uvedené je možné vykonať len na základe udeleného súhlasu nositeľa rodičovských práv osoby mladšej ako 16 rokov.

Spracúvanie osobných údajov pri registrácii na webových stránkach Prevádzkovateľa

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Spoloční prevádzkovatelia spracujú za účelom zriadenia užívateľského účtu Dotknutej osoby a poskytovania služieb určených pre registrovaných užívateľov, sú: Meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby. Osobné údaje sa získavajú priamo od Dotknutej osoby, prostredníctvom týchto webových stránok.

Právnym základom spracovania týchto údajov je zmluvný vzťah s Dotknutou osobou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia pre plnenie práv a povinností pri využívaní služieb spojených s užívateľských účtom, ktoré by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu. Služby spojené s vytvorením užívateľského účtu spočívajú v bezplatnej registrácii Dotknutej osoby na webovej stránke, ktorá jej umožní využívanie služieb bližšie popísaných v obchodných podmienkach Prevádzkovateľa. Registrácia Dotknutej osoby je nevyhnutnou podmienkou pre využívanie týchto služieb (pre uzavretie zmluvy).

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s užívateľských účtom.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom, ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: Iný oprávnený subjekt (na základe všeobecného záväzného právneho predpisu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia); Zmluvný partner – CBRE, ako Spoločný prevádzkovateľ (na základe dohody v zmysle čl. 26 ods. 1 Nariadenia).

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Spoločných prevádzkovateľov prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@kancelarie.sk, alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa.

Služby spojené s užívateľským účtom nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov. Uvedené je možné vykonať len na základe udeleného súhlasu nositeľa rodičovských práv osoby mladšej ako 16 rokov.