Ktoré typy fondov sú kotvou portfólia?

14.11.2023

Na Slovensku sme už rok a pol svedkami vysokého cenového rastu. Viac ako inokedy sa tak hovorí o investovaní, ktoré môže z dlhodobého hľadiska straty z inflácie znížiť, alebo ju v niektorých prípadoch aj poraziť. V aktuálnom prehľade sa Eva Sadovská, analytička WOOD & Company, venovala tomu, ako priemerný slovenský investor zhodnocoval od roku 2017 do konca tretieho kvartálu 2023, či dokázal “konkurovať” inflácii, ale aj typom fondov, ktoré ostali v pluse napriek poslednému turbulentnému obdobiu. Analýza vychádza z indexu slovenského investora (ISI100), zostaveného z dát 100 najväčších podielových fondov v rebríčku Slovenskej asociácie správcovských spoločností.

Analytici investičnej skupiny WOOD & Company zostavili na základe dát Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) tzv. Index slovenského investora (ISI100). Index vychádza z údajov 100 najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi SASS. Pri výpočte indexu sú sledované nielen výnosy fondov, ale aj ich váhy (podľa veľkosti fondu na základe objemu investovaných zdrojov, t. j. väčší fond sa podieľa na celkovej výkonnosti vyšším podielom ako menší fond). Index je prepočítavaný na kvartálnej báze, pričom počiatočná hodnota indexu 100 je k 1.1.2017.

Pozn.: Metodika ISI100 vychádza z prepočtov váženého priemeru výkonnosti fondov, pričom podobné prepočty sa používajú v zahraničí, napríklad v prípade Indexu českého investora CII750.

1

Slovenský investor dosiahol od začiatku roka 2017 kumulovaný výnos 15,3 %. Na infláciu to nestačilo

K 30.9.2023 bola hodnota indexu evidovaná na úrovni 115,3. Priemerný investor, ktorý má zainvestované finančné prostriedky v podielových fondoch, tak dosiahol od začiatku roka 2017 kumulovaný výnos 15,3 %. Zjednodušene povedané, 10 tisíc eur zainvestovaných v úvode roka 2017 malo na konci tretieho štvrťroka 2023 hodnotu 11,53 tisíc eur. Hoci v porovnaní s úrokmi na vkladových produktoch v banke investor „vyhral“, na pokorenie inflácie to nestačilo. Ceny tovarov a služieb boli oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 40,5 %.

Počas analyzovaného obdobia, teda za 6 rokov a 9 mesiacov, bola výnosnosť podielových fondov a  hodnota indexu negatívne ovplyvnená najmä vypuknutím pandémie COVID-19 na jar 2020, vojnového konfliktu na Ukrajine a energetickou krízou počas roka 2022. Index tak z hodnoty 108,2 (k Q4 2019) poklesol na 99,8 (k Q1 2020). Nasledoval jeho postupný nárast až na úroveň 121,1 (k Q4 2021). Agresia na Ukrajine a energetická kríza ho však následne „zrazili“ na úroveň 109,3 (k Q3 2022). V ďalších kvartáloch zaznamenal postupný nárast na 116,2 (k Q2 2023). Počas posledného analyzovaného štvrťroku ale opäť mierne poklesol na 115,3 (k Q3 2023).

Investovanie je behom na dlhú trať a tak sa aj na výnosnosť musíme pozerať minimálne v horizonte troch, alebo ideálne aspoň piatich rokov. Kým počas prvých troch sledovaných rokov bola hodnota indexu striedavo pod a nad hodnotou kumulovanej inflácie, tak od konca roka 2020 až do konca roka 2021 prevýšila tempo zdražovania v krajine. Vojnou a krízou ovplyvnená nižšia hodnota indexu ale počas roka 2022, a ani počas prvých troch kvartálov roka 2023, na rekordne vysokú infláciu nestačila.

2

Najvýnosnejšie sú dlhodobo akciové a realitné fondy

Index slovenského investora tvorí 100 najväčších podielových fondov, ktoré sú členmi SASS. Najväčšiu váhu na úrovni 42 % mali k 30.9.2023 zmiešané fondy. Nasledovali akciové fondy a realitné fondy s podielmi na úrovni 28 % a 23 %. Dlhopisové fondy mali váhu 5 %, fondy krátkodobých investícií 2 %.

Najvyššiu výnosnosť dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom (od 1.1.2017 do 30.9.2023) na úrovni 49,6 %. Tomu zodpovedá ročný (anualizovaný) výnos na úrovni 6,2 % p.a. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli kumulovaný výnos 28,6 % a ročný výnos 3,8 % p.a. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na úrovni 4,2 %, čomu zodpovedal anualizovaný výnos 0,6 % p.a. Fondy krátkodobých investícií dosiahli kumulovaný výnos 3,3 % (anualizovaný 0,5 % p.a.). Dlhopisové fondy vykázali stratu.

Od vojnovej agresie na Ukrajine v pluse iba realitné fondy a fondy krátkodobých investícií

Ako ovplyvnila vojnová agresia na Ukrajine a energetická kríza výnosnosť jednotlivých typov fondov? Takmer vo všetkých fondoch od začiatku roka 2022 klesla. Výnimkou boli predovšetkým realitné fondy, ktoré za toto obdobie (od 31.12.2021 do 30.9.2023) zhodnotili a dosiahli výnos na úrovni 7,4 %. V miernejšom pluse boli za toto obdobie aj fondy krátkodobých investícií s výnosom na úrovni 0,7 %.

Počas tretieho kvartálu 2023 index slovenského investora zaznamenal pokles z úrovne 116,2 (k 30.6.2023) na 115,3 (k 30.9.2023). Pod tento pokles sa podpísali predovšetkým akciové a zmiešané fondy. Naopak, výnosnosť v priebehu tretieho štvrťroku vzrástla najmä v prípade realitných fondov, ale aj dlhopisových fondov a fondov krátkodobých investícií.

Realitné fondy sa práve vďaka stabilite výnosov považujú odborníkmi za tzv. investičnú kotvu portfólia. Investori si cez ne kupujú podiely v administratívnych budovách, nákupných centrách či logistických parkoch a de facto sa stávajú ich spoluvlastníkmi. Takéto investovanie sa vyznačuje výnosmi pochádzajúcimi z nájmov a z nárastu trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Podľa bonity a skúseností investora sú realitné fondy určené pre retailových alebo kvalifikovaných investorov. V prípade fondov kvalifikovaných investorov majú ich správcovia viac flexibility, čo im umožňuje dosahovať vyššie výnosy. Niektoré realitné fondy kvalifikovaných investorov preto dosahujú výnosy viac ako 8 % ročne.

Názor odborníka:

„V treťom kvartáli natiahli dlhopisové fondy rastovú sériu na štvrtý kvartál v rade. Výkonnosťou opäť prekonali globálny dlhopisový index, čím potvrdzujú staré investičné príslovie, že dlhopisové indexy sú dobré na výkonnostné porovnávanie (medzi indexmi a fondmi), ale mizerné na investovanie.

Rastová séria akciových fondov sa po troch kvartáloch skončila, čo bolo v súlade s vývojom na akciovom trhu. Výkonnosť priemerného akciového fondu však za posledných 12 mesiacov zaostáva za globálnym akciovým indexom zabezpečeným do eura až o 4,5 %. Na druhej strane je dobrou správou, že len priemerný investor v akciovom fonde porazil v tomto roku infláciu.

Už tradičným sklamaním sú zmiešané fondy, ktoré sú jednoznačne najobľúbenejšími, no zároveň z hľadiska výkonu najmenej výraznými podielovými fondmi. Ich výkonnosť za posledných 12 mesiacov prekonala výkonnosť dlhopisových fondov len o slabých 0,1 %. Ak by si investor „namiešal“ svoj vlastný zmiešaný fond, v ktorom by mali akcie podiel 30 % a dlhopisy 70 %, výkonnosť takéhoto mixu by bola viac ako dvojnásobne vyššia ako výkonnosť priemerného zmiešaného fondu. Takáto kombinácia by podstatne lepšie sekundovala aj tohtoročnej inflácii, na čo pri zmiešaných fondoch nemôže investor ani len pomýšľať.“

Maroš Ďurik, Investment Advisory Director z WOOD & Company

Zdroj: WOOD & Company
 

Prieskum

Top ponuky