UniCredit: Nezamestnanosť ľahko vzrástla

23.01.2023

Nezamestnanosť v decembri síce pod ťarchou ukončenia sezónnych prác ľahko vzrástla, jej sezónny nárast bol však miernejší ako je na konci roka zvykom. Po mierne slabšom prelome leta a jesene javil trh práce prvé známky posilnenia už v novembri a december tento trend len potvrdil. Nezamestnanosť tak len potvrdzovala (aspoň nateraz) relatívnu odolnosť domáceho trhu práce voči energetickej kríze. Regionálne štatistiky však naznačujú, že dopady energetickej krízy v regiónoch nie sú ani zďaleka rovnaké -  citeľnejšie sú v ekonomicky chudobnejších regiónoch na juhu stredného a na východnom Slovensku. Naopak, trh práce v ekonomicky silnejšej západnej časti krajiny stále javí skôr známky prehrievania. Nedostatok voľnej pracovnej sily tu pravdepodobne znižuje aj ochotu zamestnávateľov prepúšťať v čase dočasného poklesu dopytu. 

 Sam Moghadam Khamseh / Unsplash.com

Ilustračné foto: Sam Moghadam Khamseh / Unsplash.com

Posledné dva mesiace neprekvapovali len výškou miery nezamestnanosti, ale aj intenzitou pohybov v štatistikách úradov práce, či počtom voľných pracovných miest. Počet nezamestnaných, ktorí si v priebehu mesiaca našli prácu, bol po zohľadnení sezóny najvyšší od mája minulého roka. Silnejúci dopyt po pracovnej sile tak dokázal plne absorbovať pozvoľna rastúce prepúšťanie. I prílev sezónnych pracovníkov zo stavebníctva a poľnohospodárstva bol tento rok silnejší ako býva zvykom, a tak počet novo-evidovaných nezamestnaných bol najvyšší od januára minulého roka (po zohľadnení sezóny). Počet voľných pracovných miest v ekonomike síce opäť nepatrne klesol, avšak výlučne pod vplyvom tradičných sezónnych faktorov (na konci roka sa dopyt zamestnávateľov už tradične znižuje, najmä dopyt po sezónnych pracovníkoch). Po zohľadnení tradičnej sezóny počet voľných pracovných miest v ekonomike už tretí mesiac v rade trocha prekvapivo rástol, pričom dynamika ich rastu sa postupne zrýchľuje. Kým v predchádzajúcich mesiacoch sa od dna odrazil najmä dopyt po zamestnancoch v priemysle, v decembri už rástol aj počet voľných pracovných miest v službách. Trh práce teda aspoň zatiaľ nehlási vážnejšie problémy v ekonomike. Nezamestnanosť má však zvyčajne tendenciu ekonomický pokles skôr nasledovať ako predbiehať, i v dôsledku administratívnych obmedzení (napríklad výpovedná lehota). Prudký zlom však nateraz nehlásia ani voľné pracovné miesta v ekonomike.

Miera nezamestnanosti sa v decembri podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zvýšila o 0,07 pb. na 5,90%. Po zohľadnení typických sezónnych faktorov (sezónne očistená miera nezamestnanosti) však nepatrne klesla - o 0,02 pb. na 6,13%. Jednalo sa pritom o prvý medzimesačný pokles sezónne očistenej nezamestnanosti od júla. V porovnaní s koncom júla ale stále ostávala o 0,16 pb. vyššia. V medziročnom porovnaní bola v decembri nezamestnanosť nižšia o 0,86 pb (22,5 tisíc), lepšie decembrové čísla sa pritom prejavili aj na zvýraznení medziročného poklesu z novembrových 0,81 pb. V porovnaní s obdobím tesne pred vypuknutím pandémie (február 2020)  je sezónne očistená miera nezamestnanosti stále vyššia o približne 1 pb.

Problémom domáceho trhu práce naďalej ostávajú veľké regionálne rozdiely, ktoré obdobie pandémie len zvýraznilo. Kým ešte v prvej polovici roka sa mali tieto nožnice tendenciu skôr zatvárať, oslabenie ekonomického rastu len potvrdilo, že ekonomicky chudobnejšie regióny reagujú na zníženie ekonomickej aktivity citlivejšie (v zmysle nezamestnanosti). Na západe krajiny sa sezónne očistená miera nezamestnanosti znížila aj v decembri – o 0,03 pb. na 4,00% a v porovnaní s februárom 2020 bola vyššia „len“ o 0,70 pb. Na východe krajiny naopak nezamestnanosť i po sezónnom očistení v decembri ľahko rástla - o 0,02 pb na 10,62% a v porovnaní s februárom 2020 bola vyššia o 1,84 pb.

Slabšiu kondíciu trhu práce v ekonomicky chudobnejších regiónoch naznačuje aj rozloženie voľných pracovných miest, vrátene ich zmeny. Počet voľných pracovných miest v celej ekonomike sa v decembri nepatrne znížil (o 210) na 81,7 tisíc, tento pokles sa však dá plne vysvetliť fázou roka, kedy s nástupom zimy dopyt zamestnávateľov po nových zamestnancoch už tradične klesá. Po štatistickom zohľadnení tradičnej sezóny sa počet voľných miest v porovnaní s novembrom zvýšil o 4,1% (tretí mesiac v rade, pričom dynamika rastu sa postupne zrýchľuje). V medziročnom porovnaní sa dynamika rastu voľných miest zrýchlila z 9,9% na 15,0%. Prírastok voľných pracovných miest však nie je v rámci Slovenska rovnomerný. I v decembri pribúdali najmä v ekonomicky silnejších regiónoch (najmä v Nitrianskom, ale aj Trnavskom a Bratislavskom kraji). Naopak, citeľný úbytok zaznamenali v Prešovskom a Banskobystrickom kraj. V Bratislavskom, Trnavskom a po novom tesne už aj v Nitrianskom kraji tak úrady práce evidujú viac voľných pracovných miest ako (disponibilných) nezamestnaných. Naopak, počet nezamestnaných na jedno voľné pracovné miesto v Prešovskom kraji vzrástol už na 12, v Košickom na 10. Žalostná situácia je najmä v okrese Poltár, kde na jednom voľné pracovné miesto úrady práce registrujú takmer 65 nezamestnaných. Viac ako 30 nezamestnaných na jedno voľné pracovné miesto hlásia aj okresy Rožňava, Gelnica, Medzilaborce a Sabinov.

Domáci trh práce bol navyše i v decembri schopný absorbovať ďalších zahraničných pracovníkov, predovšetkým vojnových utečencov z Ukrajiny. V závere roka sa však opäť obnovil aj prílev srbských pracovníkov. Naopak, počet Rumunov pracujúcich na Slovensku sa behom uplynulého roka takmer nezmenil. Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku sa v decembri zvýšil o 1,5% (sezónne očistené) na 88,0 tisíc. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka na Slovensku pracovalo o 29,1% (resp. 19,8 tisíc) cudzincov viac. Každý tretí (37%) cudzinec pracujúci na Slovensku je z Ukrajiny, pričom Ukrajinci tvorili až 70% prírastku v minulom roku.

Výhľad

I v januári očakávame tradičný sezónny nárast miery nezamestnanosti. Predstihové ukazovatele však zatiaľ nesignalizujú masívnejší nárast miery nezamestnanosti  nad rámec tradičnej sezóny. Trh práce, zdá sa aspoň nateraz, relatívne dobre odoláva energetickej kríze. To sa však môže zmeniť už počas jari, kedy by sa jej negatívne dopady mohli len prehlbovať a do evidencie úradov práce by sa postupne mohli začať dostávať prepustení na prelome rokov (kedy sa už najskôr ekonomicky rast na Slovensku zastavil).

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky
 

Prieskum

Top ponuky